Lezingen in het onderwijs

Lezingen

Studiedagen of lezingen kunnen ingezet worden om de kennis en vaardigheden van personeel te vergroten.

Mogelijke thema's:

 • Dyslexie: meer dan alleen problemen met lezen en spellen
 • Signaleren door observeren
 • Pedagogisch didactische maatregelen in de klas
 • Dyslexie en gevolgen voor het leren van de moderne vreemde talen
 • Begeleiding met de DyslexieSleutels
 • Toetsen en beoordelen
 • Wettelijke regelingen (o.a. vrijstellingen)
 • Ondersteunende software

Er is ook een combinatie van thema’s mogelijk.

Dyslexielezing Marzenka Rolak

Voorbeeld

2 studiemiddagen over dyslexie, pedagogisch didactische maatregelen en ondersteunende software.

Studiemiddag 1: Dyslexie en Pedagogisch didactische maatregelen

 • Informeren van schoolteam over dyslexie en de gevolgen ervan in het voortgezet onderwijs.
 • Toewerken naar implementatie pedagogisch didactische maatregelen in klassenverband.

Hele team/ 2,5 à 3 uur

 1. Opening door directie. Directielid geeft aan waar de school met dyslexiebeleid naartoe wil (5 min).
 2. Begeleiding dyslectische leerlingen in het VO (PowerPoint) (30 min).
 3. Interview met dyslectische leerling/ docent over problemen en begeleiding op school (10 min).
 4. Opdracht pedagogisch didactische maatregelen. Docent kruist aan welke maatregelen hij of zij al structureel uitvoert. Keuze voor drie tot vijf voorstellen die hij/zij de komende maanden in de praktijk gaat brengen. In een groepje bespreken hoe de voorstellen uitgevoerd kunnen gaan worden. Opdracht inleveren bij ondersteuningscoördinator (40 min).
 5. Casus Wouter. In groepjes van 5 werken aan opdracht. Daarna terugkoppeling (40 min).
 6. Afsluiting/ evaluatie bijeenkomst. Voorbespreking tweede bijeenkomst.

Studiemiddag 2: Pedagogisch didactische maatregelen en digitale hulpmiddelen

 • Evaluatie pedagogisch didactische maatregelen in de klas
 • Verdere implementatie pedagogisch didactische maatregelen
 • Illustratie mogelijkheden ondersteunende (dyslexie)software

Hele team/ 2,5 à 3 uur

 1. Opening door directie. Directie maakt terugkoppeling naar vorige studiemiddag en geeft korte inleiding (5 min).
 2. Samenvatting eerste studiemiddag. Analyse van opdracht bijeenkomst 1. Geef aan wat veel gedaan wordt en wat docenten hebben uitgeprobeerd/ wilden uitproberen. Geef ook aan welke maatregelen niet gekozen zijn (10 min).
 3. De dyslectische leerling in beeld (video) (10 min).
 4. Evaluatie van de uitgekozen maatregelen in groepen van ongeveer 8. Personeelsleden als voorzitters groepen. Gezamenlijke keuze schoolbreed in te voeren maatregelen. Hierover worden concrete afspraken gemaakt. Deze worden overgedragen aan de voorzitters. Voorzitters koppelen plenair de resultaten terug van de genomen maatregelen (een uur).
 5. PowerPoint ‘Dyslexiesoftware op school’ (20 min).
 6. Illustratie ondersteunende software (40 minuten).
 7. Afsluiting/ evaluatie bijeenkomst. Voorbespreking tweede bijeenkomst. Opdracht aan de stuurgroep: Keuze van wenselijk in te voeren pedagogisch maatregelen (3 tot 5).

Dyslexie lezingen

Lezing over Dyslexiesleutels.
Nationale Dyslexie Conferentie 2020.
Bekijk hier de PDF van de lezing.

Lezing over ondersteuning bij moderne vreemde talen (VO).
Nationale Dyslexie Conferentie 2021.
Bekijk hier de PDF van de lezing.

Anderen over Marzenka als spreker